ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Lokale

Wycena nieruchomości lokalowych

Budynki

Wycena nieruchomości zabudowanych

Grunty

Wycena gruntów niezabudowanych

Komercyjne

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalne lub usługowe przeznaczone na działalność usługową, handlową czy bankową) wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności:
- piwnica,
- strych,
- komórka,
- garaż.

Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Spełnienie wymagań samodzielnego lokalu stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.

Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze:
- umowy,
- jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości,
- orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej (charakter wpisu: konstytutywny).

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowych mieszkalnych i usługowych jest najczęściej określana w podejściu porównawczym ze względu na stosunkowo duży obrót rynkowy nieruchomości podobnych. Szacowanie wartości lokali o charakterze użytkowym określa się także w podejściu dochodowym na podstawie analizy kształtowania się stawek czynszu na rynku lokalnym.

Operat szacunkowy nieruchomości lokalowej wykonywany jest m.in. na potrzeby:
- zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
- określenia ceny kupna-sprzedaży,
- negocjacji ceny,
- darowizny i spadku,
- podziału majątku,
- innych.

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości lokalowej:
- akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
- aktualny odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona),
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
- inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.