ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Lokale

Wycena nieruchomości lokalowych

Budynki

Wycena nieruchomości zabudowanych

Grunty

Wycena gruntów niezabudowanych

Komercyjne

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych (nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, budynków gospodarczych, nieruchomości komercyjnych: lokali handlowych, lokali biurowych, lokali użytkowych, hal magazynowych oraz nieruchomości przemysłowych: budynków przemysłowych, budynków warsztatowych, hal produkcyjnych, budynków gospodarczych, budynków biurowych i magazynowych) wykonywana jest m.in. na potrzeby:
- zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
- określenia ceny kupna-sprzedaży,
- negocjacji ceny,
- darowizny i spadku,
- podziału majątku,
- odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
- innych.

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych:
- akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
- aktualny odpis z księgi wieczystej,
- wypis z ewidencji gruntów i budynków,
- mapa zasadnicza,
- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
- dokumentacja techniczna budynku,
- decyzja o pozwoleniu na budowę,
- pozwolenie na użytkowanie,
- dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),
- dziennik budowy (do wglądu),
- inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.