ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Lokale

Wycena nieruchomości lokalowych

Budynki

Wycena nieruchomości zabudowanych

Grunty

Wycena gruntów niezabudowanych

Komercyjne

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, rekreacyjne, komercyjne, przemysłowe, grunty rolne i leśne) wykonywana jest m.in. na potrzeby:
- zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
- określenia ceny kupna-sprzedaży,
- negocjacji ceny,
- darowizny i spadku,
- podziału majątku,
- odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
- określenia wartości prawa użytkowania wieczystego,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
- innych.

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
- akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu),
- aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
- wypis z rejestru gruntów,
- wyrys z mapy ewidencyjnej (mapa ewidencyjna),
- mapa zasadnicza,
- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
- decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane),
- decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana),
- inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna kupna/sprzedaży, akt nadania).

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.