ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Lokale

Wycena nieruchomości lokalowych

Budynki

Wycena nieruchomości zabudowanych

Grunty

Wycena gruntów niezabudowanych

Komercyjne

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnych, w tym lokali handlowych, lokali biurowych, lokali użytkowych, hal magazynowych a także budynków przemysłowych, budynków warsztatowych, hal produkcyjnych, budynków gospodarczych, budynków biurowych i magazynowych.

Wycena nieruchomości komercyjnych,  które mogą generować dochód dokonywana jest w podejściu dochodowym. Zgodnie z art. 153 ust. 2 ugn „Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Podejście to stosuje się przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód”. Dochodem z nieruchomości może być czynsz, dochody z parkingów, reklam, garaży, a także dochód uzyskiwany z gruntu wraz z jego częściami składowymi. Ze względu na charakter  nieruchomości oraz rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie wyróżniamy dwie metody:
- metodę zysków,
- metodę inwestycyjną.
Obie metody stosuje się używając techniki kapitalizacji prostej bądź techniki dyskontowania strumienia dochodów.
Technika kapitalizacji prostej jest stosowana, gdy dochody z nieruchomości są stałe. Wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania i współczynnika kapitalizacji lub ilorazu strumienia stałego dochodu i stopy kapitalizacji.
Natomiast technika dyskontowania strumieni dochodów jest stosowana, gdy dochody z nieruchomości są zmienne. Wartość nieruchomości określamy jako sumę zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych do uzyskania z nieruchomości wycenianej w poszczególnych latach okresu prognozy, powiększoną o zdyskontowaną wartość rezydualną nieruchomości. Wartość rezydualna przedstawia wartość nieruchomości po upływie ostatniego roku okresu prognozy przyjętego do dyskontowania strumieni dochodów.

W zależności od celu oraz potrzeb wyceny, wycena nieruchomości komercyjnych dokonywana jest również w podejściu porównawczym lub kosztowym.

Operat szacunkowy nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód wykonywany jest m.in. na potrzeby:
- zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
- określenia ceny kupna-sprzedaży,
- negocjacji ceny,
- na indywidualne zamówienie inwestora.

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości komercyjnych:
- odpis z księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów,
- dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków,
- wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu,
- rzuty kondygnacji,
- mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej),
- wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości.

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.