ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Słownik

Wyszukaj w słowniku pojęcia
Pojęcia Definicje
Aktualizacja wyceny nieruchomości

Czynność rzeczoznawcy majątkowego polegająca na ponownym opracowaniu wcześniej sporządzonego operatu szacunkowego przez tego rzeczoznawcę. Aktualizacji dokuje się w związku z:

1.       upływem czasu;

2.       zmianą przeznaczenia nieruchomości;

3.       zmianą poziomu cen transakcyjnych na rynku nieruchomości;

4.       wyłączeniem lub włączeniem warunków ograniczających;

5.       innymi okolicznościami mającymi wpływ na wartość nieruchomości.

Aktualizacji operatu szacunkowego nie można dokonać po upływie 2 lat od daty sporządzenia tego operatu. Jeżeli nastąpiła istotna zmiana stanu nieruchomości, celu wyceny lub zmiana przeznaczenia nieruchomości, nie dokonuje się aktualizację bez względu na datę sporządzenia wyceny. W takich przypadkach dokonuje się ponownego sporządzenia operatu szacunkowego.

Aktualizacja operatu szacunkowego nie jest tożsama z potwierdzeniem aktualności operatu szacunkowego.

Odsłony: 2073
Antresola
  1. Niskie pomieszczenie w formie półpiętra, jedno lub kilku izbowego, wydzielona z przestrzeni i przeznaczona na cele mieszkaniowe. Pojęcia używa się do określenia kondygnacji bezpośrednio usytuowanej nad parterem, a niższej od pozostałych kondygnacji nadziemnych;
  2. Górna nadbudówka w formie wewnętrznego balkonu w mieszkaniu, pomieszczeniu magazynowym lub biurowym, mająca na celu powiększenie ich powierzchni użytkowej;
  3. Wg. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.
Odsłony: 1390
Budowa

Należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. Potocznie - budowa nowego obiektu, a także teren na którym prowadzone są roboty budowlane.

Odsłony: 1352
Cechy rynku nieruchomości

Do podstawowych cech rynku nieruchomości zalicza się: niejednolitość rynku, niedoskonałość, małą elastyczność popytu i podaży, wymóg fachowej obsługi, lokalny charakter rynku, małą efektywność rynku. 

Odsłony: 3580
Deweloper

Deweloper budowlany – inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.

Deweloper kupuje nieruchomość, nadzoruje pełny proces inwestycyjny od fazy projektowania do zakończenia budowy (również rozbudowy lub renowacji), aż po jej sprzedaż bądź wynajem.

Zasady ochrony praw osób nabywających nieruchomość deweloperską reguluje tak zwana ustawa deweloperska (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), która ma na celu regulację zasad ochrony praw osób nabywających mieszkanie czy dom, a wobec których deweloper zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości.

Deweloper odpowiada m.in. za:

  • lokalizację, na której powstanie jego inwestycję;
  • przygotowanie projektu, a raczej nadzór nad nim;
  • nadzór budowy i kontrolowanie postępu prac;
  • wykończenie „pod klucz”;
  • sprzedaż mieszkań lub domów.
Odsłony: 1353
Drągowina

Faza rozwoju drzewostanu następująca po tyczkowinie obejmująca pokolenie drzew gatunków lasotwórczych, drzewostan II klasy wieku po kulminacji przyrostu. Faza drągowiny obejmuje lata życia młodego drzewostanu od 35 do 50 lat. W tym okresie kończy się wzmożony przyrost drzew na długości a zaczyna się przyrost na grubości (przyrost wtórny pnia). Drzewostan fazy drągowiny nadaje się na kopalniaki i słupy teletechniczne.

Odsłony: 1362
Działka ewidencyjna

Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Działka ewidencyjna to najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

Odsłony: 1453
Dźwigar

Element konstrukcyjny hal, mostów lub wiaduktów, przejmuje obciążenia z płyt lub belek i przenosi je na inne elementy konstrukcyjne np. słupy i ściany, poziomy lub pochyły, płaski lub krzywiznowy, pełnościenny, ażurowy lub kratowy (prętowy), o większej nośności i rozpiętości niż belka, dlatego jego wysokość jest znacznie większa od szerokości. Najczęściej wykonany z żelbetu, stali lub drewna.

Odsłony: 1552
Fasada

główna, efektowna elewacja budynku, o szczególnie dużej dekoracyjności, często nawet monumentalna, spełniająca funkcje reprezentacyjne wobec całego gmachu, a przez to wyróżniająca się spośród pozostałych elewacji. Zazwyczaj jest to elewacja przednia, jednak w budynkach narożnych mogą istnieć dwie fasady, a w wolno stojących nawet trzy lub wszystkie.

Fasada, oprócz szczególnie bogatego zdobienia, może być wyposażona również w dodatkowe elementy architektoniczne, jak kolumny itp. (z wyłączeniem bram które stanowią osobny element architektoniczny budynku), a swoim charakterem nawiązywać do reprezentacyjnych budowli z minionych epok architektonicznych, często nawet antycznych. Może jednak przybierać także inną formę, np. posiadać charakter ultranowoczesny.

Odsłony: 1453
Gąsior

element pokrycia dachowego wykonany najczęściej z ceramiki lub zaprawy. Służy do krycia krawędzi dachowych: kalenic, koszy i naroży.

Odsłony: 1304