ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Słownik

Wyszukaj w słowniku pojęcia
Pojęcia Definicje
Użytki gruntowe

Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1) grunty rolne,

2) grunty leśne,

3) grunty zabudowane i zurbanizowane,

4) użytki ekologiczne,

5) grunty pod wodami,

6) tereny różne -Tr.

 

Użytki rolne dzielą się na:

 1)  grunty orne – R,

 2)  sady – „S”,

 3)  łąki trwałe – Ł,

 4)  pastwiska trwałe – Ps,

 5)  grunty rolne zabudowane „B”,

 6)  grunty pod stawami – Wsr,

 7)  rowy – W. 

Odsłony: 1686