ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Operat szacunkowy

Wyszukaj w słowniku pojęcia
Pojęcia Definicje
Operat szacunkowy

Operatem szacunkowym określa się dokument będący opinią pisemną i autorską przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego. Głównym celem przygotowania operatu szacunkowego jest określenie wartości przedmiotu poddanego wycenie przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczających założeń i warunków. Dokument zawiera wszystkie istotne dane uzyskane przez rzeczoznawcę w trakcie procesu szacowania nieruchomości.

Wymagania Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

1) Operat szacunkowy musi być przygotowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz na bazie Standardów Zawodowych i zasad dobrej praktyki zawodowej. Operat szacunkowy musi prezentować czytelnie i jednoznaczne rezultaty uzyskane podczas wyceny, aby korzystająca z niego osoba mogła zrozumieć dane i na ich podstawie uzyskać zgodną i równobrzmiącą interpretację.

2) W operacie szacunkowym powinny się znaleźć przede wszystkim:

a) strona tytułowa

b) wyciąg z operatu szacunkowego

c) wskazanie przedmiotu, zakresu i okoliczności wyceny

d) wskazanie celu wyceny

e) wskazanie podstawy prawnej, formalnej i merytorycznej przygotowania operatu szacunkowego, a także źródeł danych nieruchomości będącej jego przedmiotem

f) wskazanie dat ważnych dla wyznaczenia wartości nieruchomości

g) opis obejmujący stan przedmioty wyceny

h) wskazanie przeznaczenia przedmiotu wyceny

i) analiza i opis rynku w celu określenia sposobu i przeznaczenia wyceny, w tym dane dotyczące rodzaju, okresu i obszaru rynku objętego analizą

j) zaprezentowanie i uzasadnienie danego podejścia, techniki i metody wykorzystanej podczas wyceny oraz określenie typu danej wartości

k) wskazanie wartości przedmiotu wyceny wraz z określeniem założeń i wykonanymi obliczeniami

l) wynik końcowy oraz jego uzasadnienie

m) zastosowane klauzule

n) podpisy autora lub autorów operatu szacunkowego poświadczone pieczęcią zawodową (pieczęć o ustalonym wzorze w załączniku Standardów Zawodowych)
o) dodatkowe ustalenia, załączniki, które muszą znaleźć się w operacie szacunkowym

3) W zależności od wyceny układ treści oraz zawartość operatu szacunkowego mogą być zmodyfikowane.

4) W zamówieniu usługi wykonania operatu szacunkowego można, w ramach przepisów prawa, wyznaczyć odpowiedzialność sporządzającego dokument rzeczoznawcy majątkowego.

5) Wskazane jest, aby zamówienie usługi wykonania operatu szacunkowego miało formę pisemną i zawierało następujące dane: przedmiot, zakres, cel i uwarunkowania wyceny oraz dokumenty, które zamawiający przekazuje rzeczoznawcy majątkowemu w celu sporządzenia operatu szacunkowego.

Odsłony: 2022