ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Oferta

Cele szacowania nieruchomości wynikają z potrzeb gospodarczych, rozwoju rynku i unormowań prawnych. Biorąc pod uwagę powody szacowania nieruchomości, można wyróżnić:

1. Wycena dla celów podatkowych i opłat na poziomie lokalnym i krajowym:
- podatek od wartości nieruchomości,
- podatek od wzrostu wartości (rozwoju) nieruchomości. Wartość jest potrzebna aby:
naliczyć wysokość odszkodowania, wydzielić z nieruchomości wartość składników ulegających zakryciu (np. budynki), nie podlegających amortyzacji (np. grunt) i obliczyć odpowiedni stopień zużycia oraz ustalić opodatkowanie od darowizny lub spadku, majątku do podziału w przypadku rozwodu.

2. Kupno-sprzedaż, dzierżawa lub doprowadzenie do innej formy użytkowania zależnego. W przypadkach takich wartość służy jako:
- pomoc nabywcy przy negocjowaniu racjonalne ceny zakupu,
- pomoc sprzedawcy w ustaleniu możliwej do zaakceptowaniu ceny sprzedaży,
- wielkość wyjściowa do przetargu.

3. Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych lub udzielanie kredytów:
- określenie wartości zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej pod zastaw hipoteczny,
- dostarczenie inwestorowi przekonywających danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

 4. Obliczenie odszkodowań:
- z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,
- z tytułu zmiany stanu środowiska,
-  tytułu decyzji planistycznych.
Wartość jest wykorzystywana do określenia:
- stanu nieruchomości przed wywłaszczeniem,
- pozostałości nieruchomości po wywłaszczeniu,
- stopnia zniszczenia nieruchomości (obniżenia wartości).

5. Doradztwo inwestycyjne i podejmowanie innych decyzji dotyczących nieruchomości:
- ustalenie opłaty dzierżawnej,
- określenie możliwości programu budowy lub renowacji obiektów,
- podjęcie decyzji przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, rozstrzygającym spory i ubezpieczającym się,
- sprawdzenie deweloperom poprawności oszacowanej wartości majątku,
- określenie wartości likwidacyjnej w wypadku przymusowej wyprzedaży bądź postępowania aukcyjnego,
- porada klientom w zrealizowaniu ich zamierzeń inwestycyjnych,
- przedstawienie sądom, urzędom i planistom prawdopodobieństwa efektów zamierzonych działań niezbędnych do podjęcia decyzji,
- zbadanie trendu podaży i popytu na rynku nieruchomości.

 

Z kolei, wyróżniamy również cele wynikające z przepisów prawnych.

1. Cele wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- do określenia odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości,
- do określenia wartości nieruchomości do sprzedaży,
- do określenia wartości nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i innych opłat,
- do określania wartości przy uwłaszczeniu osób prawnych,
- do określenia wartości przy ustalaniu opłat adiacenckich,
- do określenia wartości przy zwrocie nieruchomości wywłaszczonych.

2. Cele wynikające z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:
- określenie wartości gruntów i budynków oraz wartości „produkcji w toku” (mienia ruchomego) do sprzedaży,
- określenie wartości gruntów i budynków „produkcji w toku” (mienia ruchomego) przy przekazywaniu w dzierżawę z zapewnieniem prawa kupna,
- określenie wartości „produkcji w toku” (mienia ruchomego) przy przekazywaniu gruntów i budynków w dzierżawę zwykłą.

3. Cel wynikający z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:
- określenie wartości do ustalenia opłat od czynności cywilnoprawnych.

 4. Cele wynikające z przepisów dotyczących zabezpieczenia wierzytelności:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
- ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
- określenie wartości do ustalenia zdolności kredytowej (do zabezpieczenia kredytu, wierzytelności),
- określenie wartości bankowo-hipotecznej do ustalenia kredytu hipotecznego,
- określenie wartości do ustanowienia hipoteki.

5. Cele wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji:
- określenie wartości do ustalenia ceny sprzedaży,
- określenie wartości do opłat za korzystanie z przedsiębiorstwa,
- określenie wartości do prywatyzacji lub do zbycia akcji Skarbu Państwa w Spółce.

6. Cele wynikające  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- określenie wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmian wywołanych ustaleniami planu miejscowego,
- określenie wartości nieruchomości do wykupienia, odszkodowania lub przyznania nieruchomości zamiennej,
- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

7. Cel wynikający z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:
- określenie wartości gospodarstwa przekazywanego do Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę.

 8. Cel wynikający z ustawy o przedsiębiorstwach państwowych:
- określenie wartości przy sprzedaży środków trwałych.

9. Cele wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
- określenie wartości gruntów rolnych lub leśnych , w celu ustalenia wysokości należności za wyłączenie ich z produkcji,
- określenie wartości drzewostanów na gruntach leśnych wyłączonych z produkcji w celu ustalenia odszkodowania za przedwczesny ich wyrąb,
- określenie obniżenia wartości produkcji rolnej lub leśnej lub też wartości nieruchomości do sprzedaży z tytułu położenia w obszarach szczególnie chronionych lub strefach ochronnych zakładów,
- określenia obniżenia wartości użytkowej gruntów zdegradowanych podlegających rekultywacji.

10. Cel wynikający z ustawy o podatku od spadku i darowizn:
- określenie wartości przedmiotu spadku lub darowizny w celu wymierzenia opłaty skarbowej.

11. Celu wynikającego z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
- określenia wartości budynków oraz ich ubezpieczenia.

12. Cele wynikające z ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym:
- określenie wartości nieruchomości w pasie autostrady do negocjacji ceny nabycia lub odszkodowania za wywłaszczenie,
- określenie odszkodowania przysługującego gminie za nieruchomości stanowiące jej własność,
- określenie wartości gruntów rolnych i lasów do obliczenia opłat za wyłączenie z produkcji,
- określenie wartości poniesionych nakładów do ustalenia odszkodowania za rozwiązanie użytkowania wieczystego, zarządu lub innych umów dotyczących nieruchomości leżących w pasie autostrady.

13. Cel wynikający z ustawy Kodeks postępowania cywilnego:
- określenie wartości w celu dokonania egzekucji z nieruchomości.

14. Cel wynikający z ustawy o lasach:
- określenie wartości nieruchomości nabywanych i zbywanych przez Lasy Państwowe.

15. Cele wynikające ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
- określenie wartości kwater i lokali do sprzedaży,
- określenie wartości do wypłacenia ekwiwalentu za rezygnację z kwatery.

16. Cele wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:
- określenie wartości nieruchomości na terenach objętych ochroną do ustalenia ceny wykupu lub odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości,
- określenie wartości szkód na obszarach ograniczonego użytkowania.

17. Cele wynikające z ustawy o Prawo wodne:
- określenie wartości do odszkodowania za grunty zajęte wodami,
- określenie wartości gruntów nabywanych do realizacji inwestycji hydrotechnicznych i melioracji podstawowych.

18. Cel wynikający z ustawy o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej:
- określenie wartości do sprzedaży w przetargu oraz najemcom i dzierżawcom.

19. Cel wynikający z ustawy o ochronie przyrody:
- określenie szkód wyrządzonych przez żubry, bobry i niedźwiedzie.

20. Cel wynikający z ustawy o rachunkowości:
- określenie wartości środków trwałych do ustalenia wartości początkowej i dla celów amortyzacyjnych.

21. Cele wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i z ustawy Prawo spółdzielcze:
- uwłaszczenie spółdzielni,
- waloryzacja wkładu,
- przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nowo wybudowanego w prawo własności,
- zbycie (ekspektatywa i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego).

 

W zależności od celu wyceny i rodzaju nieruchomości rzeczoznawca majątkowy określa:
- zakres wyceny
- rodzaj określonej wartości
- podejście, metodę i ewentualnie technikę wyceny.

Cele wyceny wynikają zarówno z przepisów prawa, jak i podejmowania istotnych decyzji dotyczących nieruchomości.