ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Wymagane dokumenty

Do poprawnego wykonania wyceny nieruchomości należy przygotować między innymi niezbędne dokumenty. Poniżej znajdą Państwo zbiór najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości.

1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

- akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu),

- numer księgi wieczystej (nr KW),

- wypis z rejestru gruntów,

- wyrys z mapy ewidencyjnej (mapa ewidencyjna),

- mapa zasadnicza,

- decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane),

- decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana),

- inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna kupna/sprzedaży, akt nadania).

 

2. Nieruchomości lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,

- aktualny odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona),

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,

- inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania - dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

 

3. Nieruchomości zabudowane

- akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,

- numer księgi wieczystej (nr KW),

- wypis z ewidencji gruntów i budynków,

- mapa zasadnicza,

- pozwolenie na użytkowanie,

- dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),

- dziennik budowy (do wglądu),

- inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

 

4. Wycena nieruchomości komercyjnych

- numer księgi wieczystej (nr KW),

- wypis z rejestru gruntów,

- dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków,

- mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej),

- wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości.

 

5. Wycena maszyn i urządzeń

- wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych,

- dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.).

 

6. Wycena służebności

- odpis z Księgi Wieczystej,

- wpis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych),

- mapa zasadnicza z oznaczeniem terenu pod służebność,

- informacja o przeznaczeniu (plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę),

- projekt umowy służebności,

- kopia projektu budowlanego budowy urządzeń infrastruktury technicznej będący załącznikiem do pozwolenia na budowę lub decyzja o oddaniu do użytkowania,

- wykaz szkód spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej (po wybudowaniu),

- pozostałe dokumenty dotyczące stanu i zagospodarowania nieruchomości, przeznaczenia i zakresu służebności.

 

Gdzie pozyskać wymagane dokumenty do wyceny?

Powyższe dokumenty należy pozyskać w:

- odpis z Księgi Wieczystej pozyskujemy we właściwym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- decyzja o przydziale lokalu uzyskujemy w Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.