ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin

zkrm01@wp.pl

+48 533 559 559

Budynki – wycena nieruchomości zabudowanych

 

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych (nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, budynków gospodarczych, nieruchomości komercyjnych: lokali handlowych, lokali biurowych, lokali użytkowych, hal magazynowych oraz nieruchomości przemysłowych: budynków przemysłowych, budynków warsztatowych, hal produkcyjnych, budynków gospodarczych, budynków biurowych i magazynowych) wykonywana jest m.in. na potrzeby:
– zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
– określenia ceny kupna-sprzedaży,
– negocjacji ceny,
– darowizny i spadku,
– podziału majątku,
– odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
– innych.

 

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych:
– akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
– aktualny odpis z księgi wieczystej,
– wypis z ewidencji gruntów i budynków,
– mapa zasadnicza,
– wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
– dokumentacja techniczna budynku,
– decyzja o pozwoleniu na budowę,
– pozwolenie na użytkowanie,
– dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),
– dziennik budowy (do wglądu),
– inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego

 

© 2023 Rzeczoznawca Zachodniopomorskie Adam Korczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin