ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin

zkrm01@wp.pl

+48 533 559 559

Wymagane dokumenty

Do poprawnego wykonania wyceny nieruchomości należy przygotować między innymi niezbędne dokumenty. Poniżej znajdą Państwo zbiór najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości.


1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu),
 • numer księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (mapa ewidencyjna),
 • mapa zasadnicza,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane),
 • decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana),
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna kupna/sprzedaży, akt nadania).

 

2. Nieruchomości lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

3. Nieruchomości zabudowane

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,

 • numer księgi wieczystej (nr KW),

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,

 • mapa zasadnicza,

 • pozwolenie na użytkowanie,

 • dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),

 • dziennik budowy (do wglądu),

 • inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

4. Wycena nieruchomości komercyjnych

 • numer księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków,
 • mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej),
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości.

 


5. Wycena maszyn i urządzeń

 •  wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych,
 • dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.).

6. Wycena służebności

 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • wpis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych),
 • mapa zasadnicza z oznaczeniem terenu pod służebność,
 • informacja o przeznaczeniu (plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę),
 • projekt umowy służebności,
 • kopia projektu budowlanego budowy urządzeń infrastruktury technicznej będący załącznikiem do pozwolenia na budowę lub decyzja o oddaniu do użytkowania,
 • wykaz szkód spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej (po wybudowaniu),
 • pozostałe dokumenty dotyczące stanu i zagospodarowania nieruchomości, przeznaczenia i zakresu służebności.

 


Gdzie pozyskać wymagane dokumenty do wyceny?

Powyższe dokumenty należy pozyskać w:

 • odpis z Księgi Wieczystej pozyskujemy we właściwym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • decyzja o przydziale lokalu uzyskujemy w Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.

© 2023 Rzeczoznawca Zachodniopomorskie Adam Korczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin