ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin

zkrm01@wp.pl

+48 533 559 559

Grunty – wycena gruntów niezabudowanych

 

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, rekreacyjne, komercyjne, przemysłowe, grunty rolne i leśne) wykonywana jest m.in. na potrzeby:
– zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
– określenia ceny kupna-sprzedaży,
– negocjacji ceny,
– darowizny i spadku,
– podziału majątku,
– odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
– określenia wartości prawa użytkowania wieczystego,
– aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
– określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
– innych.

 

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
– akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu),
– aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
– wypis z rejestru gruntów,
– wyrys z mapy ewidencyjnej (mapa ewidencyjna),
– mapa zasadnicza,
– wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
– decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane),
– decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana),
– inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna kupna/sprzedaży, akt nadania).

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

© 2023 Rzeczoznawca Zachodniopomorskie Adam Korczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin